Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Zielony Zwrot TAURONA – energia na okrągło

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
eko energia
fot. materiały prasowe

Nowa strategia Grupy Tauron do 2030 r. przewiduje znaczne przyspieszenie zielonej transformacji oraz wyznacza ścieżkę do neutralności klimatycznej w 2050 r. Planowany jest m.in. kilkukrotny wzrost mocy zainstalowanych w odnawialne źródła energii oraz ograniczenie emisyjności o prawie 80 proc., związane ze zmniejszeniem wykorzystania węgla.

Grupa Tauron ogłosiła strategię do 2030 r. w trakcie Kongresu 590. Odpowiada ona na zmiany rynkowe, oczekiwania klientów, wyzwania związane z klimatem i środowiskiem oraz zmieniające się regulacje w Polsce i w Unii Europejskiej.

- Staramy się zmierzyć z nową rzeczywistością. Nowa strategia, czyli „Zielony Zwrot TAURONA. Energia na okrągło” wskazuje na nasze priorytety - zdecydowane przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym ograniczeniu emisji CO2 oraz zapewnienie dostaw energii do ponad 5,8 mln klientów poprzez inwestowanie w sieć elektroenergetyczną i budowę stabilnych źródeł kogeneracyjnych - wylicza Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. - Zakładamy, że realizacja naszych strategicznych planów pozwoli osiągnąć EBITDA Grupy na poziomie 4,5 mld zł w 2025 r. oraz ponad 6,5 mld zł w 2030 r. - dodaje prezes Szczeszek. W 2021 r. było to 4,2 mld zł.

Dynamiczny rozwój OZE

Przyspieszenie Zielonego Zwrotu Taurona ma nastąpić za sprawą skokowego zwiększenia mocy odnawialnych źródeł energii. Za trzy lata, w 2025 r. Grupa zamierza posiadać 1,6 GW zainstalowane w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, w 2030 r. - 3,7 GW, co oznacza wzrost mocy odnawialnych źródeł o 520 proc. w stosunku do roku 2021, które będą składać się na ok. 80 proc. miksu wytwórczego Grupy.

- Prezentujemy strategię w sytuacji przełomowej dla europejskiej energetyki, na którą wpływają gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Do centrum europejskiej debaty energetycznej powróciły kategorie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców z Rosji - zauważa Paweł Szczeszek. - Polska musi zmierzyć się z implementacją polityki klimatycznej UE, bezprecedensowym przyspieszeniem rozwoju energetyki rozproszonej - wskazuje.

Moc zainstalowana w lądowych farmach wiatrowych ma się zwiększyć do 2025 r. do 0,7 GW, czyli o 100 proc., a w 2030 r. Grupa Tauron planuje posiadać już 1,1 GW w tej technologii. W przypadku offshore - do 2030 r. Grupa zamierza uruchomić farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy około 1GW.

Tauron planuje także inwestycje w energetykę słoneczną. Za trzy lata moce farm fotowoltaicznych mają się zwiększyć do 0,7 GW, a w 2030 r. do 1,4 GW.

Energetyczny lider zamierza utrzymać swój potencjał, jeśli chodzi o energetykę wodną, nie wykluczając zwiększenia portfolio aktywów poprzez budowę elektrowni szczytowo-pompowej.

Środki przeznaczone na inwestycje w fotowoltaikę i energetykę wiatrową oraz na modernizację elektrowni wodnych będą stanowić 35 proc. nakładów inwestycyjnych Grupy do 2030 r., szacowanych łącznie na 48 mld zł.

Rozwojowi OZE będą towarzyszyć inwestycje w technologie magazynowania energii. Tauron ma zamiar testować ich optymalne wykorzystanie. Chodzi nie tylko o duże magazyny energii, jak w Cieszanowicach, lecz także wkomponowanie małych magazynów w sieć energetyczną dla poprawy jej funkcjonowania w wymiarze lokalnym.

Zwiększeniu mocy zainstalowanych w OZE ma towarzyszyć rozwój nowoczesnych rozwiązań wspierających infrastrukturę. Chodzi o systemy zarządzania energetyką rozproszoną, narzędzia prognozowania i bilansowania produkcji oraz predykcji awarii, a także technologie magazynowania energii.

Obecnie Grupa posiada m.in. system wirtualnej elektrowni, umożliwiający zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł OZE. Poza tym rozbudowuje kompetencje szybkiego prognozowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w odstępach kwadransowych.

Strategiczne zmiany

Prezes Taurona podkreśla, że Grupa realizuje największą od kilkudziesięciu lat reformę strukturalną polskiej energetyki, polegającą na wydzieleniu aktywów węglowych. Trafią one do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W przypadku Grupy Tauron dekarbonizacja wytwarzania będzie oznaczać w horyzoncie 2030 r. spadek emisji CO2 o 78 proc. To najszybsze przewidywane tempo redukcji emisji dwutlenku węgla w krajowej energetyce.

Paliwem stabilizującym miks energetyczny organizacji ma być gaz spalany w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych. Firma bierze udział w pracach koncepcyjnych i rozważa możliwości uczestnictwa w budowie małych reaktorów modułowych (SMR) oraz wykorzystywania ich do produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Prezentujemy strategię w sytuacji przełomowej dla europejskiej energetyki, na którą wpływają gospodarcze konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. Do centrum europejskiej debaty energetycznej powróciły kategorie bezpieczeństwa energetycznego i uniezależnienia się od dostaw surowców z Rosji - zauważa Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

Grupa Tauron przewiduje utrzymanie pozycji czołowego dostawcy ciepła sieciowego na południu kraju.

- Na terenach najbardziej zurbanizowanych, takich jak aglomeracja śląska, rozwój ciepła sieciowego to jedyny efektywny sposób walki z niską emisją. W ciągu ośmiu lat planujemy rozbudowę sieci i nowe przyłączenia o łącznej mocy prawie 450 MWt, a równocześnie zastąpienie źródeł węglowych niskoemisyjnymi i wysokosprawnymi jednostkami - wyjaśnia prezes Szczeszek. Dekarbonizacja obszaru ciepła systemowego oznaczać będzie spadek udziału węgla w jego miksie wytwórczym z 64 proc. do 10 proc. w 2030 r. Grupa zamierza także inwestować w poprawę efektywności funkcjonowania i pozyskiwać nowych klientów.

tauron
fot. materiały prasowe

Jeśli chodzi o dystrybucję, Grupa Tauron już dziś dysponuje najnowocześniejszą siecią zlokalizowaną na zurbanizowanym obszarze Polski i nadal zamierza inwestować w tym obszarze. Na ten cel zostanie przeznaczona niemal połowa (49 proc.) środków inwestycyjnych. Umożliwi to modernizację, automatyzację i cyfryzację sieci elektroenergetycznych oraz przyłączanie nowych odbiorców i źródeł OZE.

Jednocześnie Grupa Tauron zapowiada, że do 2030 r. wszyscy klienci będą dysponować inteligentnymi licznikami energii. To fragment części strategii Grupy dotyczącej usprawnienia i digitalizacji obsługi klienta.

partner:

TAURON LOGO
Materiały prasowe