Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych: Komu przysługuje, warunki, wzór wniosku [ZESTAWIENIE]

T.J.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dodatek elektryczny, prąd, pieniądze, złoty
Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.
Shutterstock

Dodatek elektryczny to kolejny, finansowy rodzaj wsparcia dla gospodarstw domowych po dodatku węglowym oraz do innych źródeł ogrzewania. Wyjaśniamy, kto może się o niego ubiegać, jakie są warunki otrzymania pieniędzy oraz załączamy wzór wniosku.

Warto wiedzieć, że wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć już od 1 grudnia 2022 r. Mamy na to tylko 2 miesiące. Gminy natomiast mają obowiązek wypłacenia go do końca pierwszego kwartału. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać te pieniądze?

Dodatek elektryczny – czym jest?

Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadzony został dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych. Jest to analogiczny do poprzednich dodatków, choć w innym wymiarze finansowym, rodzaj wsparcia dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania energią elektryczną

Dodatek elektryczny – kto może otrzymać?

Zgodnie z ustawą, dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Co ważne, źródło to musi zostać zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kluczowy jest tu termin poinformowania gminy o głównym źródle ogrzewania, Musi ono zostać wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy. Ma to miejsce w przypadku budowy nowych domów.

Dodatek elektryczny – ile otrzymamy pieniędzy?

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł. O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej według miejsca zamieszkania.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do niniejszego wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny – komu nie przysługuje?

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji elektrycznej (działalność w zakresie wytwarzania energii z OZE), dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny a węglowy oraz do innych źródeł ogrzewania

Warto pamiętać, że jeśli gospodarstwo domowe otrzymało wsparcie związane z dodatkiem węglowym lub do innych źródeł ogrzewania, nie można już skorzystać z dodatku elektrycznego,

Dodatek elektryczny – wiele gospodarstw po jednym adresem?

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich. Jeśli wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono przez więcej osób, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny – do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Dodatek elektryczny - gdzie złożyć wniosek?

W niosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Należy tego dokonać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej podpisując wniosek kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek elektryczny – wzór wniosku

Wzór wniosku o dodatek elektryczny, podobnie jak ten służący do ubiegania się o dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych, składa się z dwóch części. W pierwszej podajemy podstawowe dane dotyczące wnioskodawcy i członków jego rodziny, a następnie zaznaczamy wskazane w CEEB główne źródło ogrzewania. W drugiej części podpisujemy stosowne oświadczenie.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - WZÓR

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego - WZÓR

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Źródło: MKiŚ, własne