Zwiń

Nie masz konta? Zarejestruj się

Ścieki komunalne pod większą kontrolą

Katarzyna Nocuń
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
audyt kontrola
Nowela doprecyzowuje też przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych
ShutterStock

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie miało możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, innych niż elektrownie wodne. Przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadza także odpowiednią formę dotacji przyznawanej PGW Wody Polskie.

Poza tym proponowane zmiany dostosowują polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Uproszczona zostanie procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Doprecyzowane będą dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni. Obecnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) nakłada co prawda obowiązek wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie, ale nie reguluje kwestii dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości oraz władz gminy w zakresie pozbywania się osadów ściekowych.

W konsekwencji – jak oceniają autorzy projektu – prowadzi to do nieprawidłowości. Regulamin gminy będący aktem prawa miejscowego nie określa obecnie zasad dotyczących m.in. częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. – Brak zasad dotyczących postępowania z osadami ściekowymi z instalacji przydomowych sprawia, iż w wielu gminach brakuje podmiotów, które odbierają je od właścicieli nieruchomości – podkreślono w uzasadnieniu. Dlatego wprowadzony ma zostać obowiązek udokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług gminnej jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającego komunalne osady ściekowe. Projekt uzupełnia też przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków, dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą.

Nowela doprecyzowuje też przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Reguluje także kwestie powiązania go z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo -kanalizacyjnych. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów